มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) 25/04 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435272001  นายเกรียงไกร ยอดยิ่ง  Mr. Kiangkai Yodying  
26435272002  นายณภ พะวงศ์  Mr. Nop Phawong  
36435272003  นายณัชพล แก้ววงษ์มา  Mr. Natchaphon Kaewwongma  
46435272004  นายณัฏฐ์ปวินท์ ไวยุวัฒน์  Mr. Nutpawin Waiyuwat  
56435272005  นายธีรภัทร ไทยดี  Mr. Teeraphat Thaidee  
66435272006  นายปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย  Mr. Pakonkiad Poogungploy  
76435272007  นายพสธร คันทะมาลา  Mr. Photsthorn Khanthamala  
86435272008  นายภาณุพงศ์ วัฒนศรีรังกุล  Mr. Panupong Watthanasrirangkun  
96435272009  นายภูริภัทร ดีวงค์ตระกูล  Mr. Phooripat Deewongtrakun  
106435272010  นายรุ่งโรจน์ สังข์ขำ  Mr. Rungrold Sungkam  
116435272011  สิบโทวรเมธ หินอ่อน  Cpl. Vorameth Hinoon  
126435272012  นายวิณัฐ มัชฌิมา  Mr. Winat Matchima  
136435272013  สิบเอกสุทธิเกียรติ แข็งแรง  Sgt. Sutthikiat Kangrang  
146435272014  นายอนุพงศ์ กุดั่น  Mr. Anupong Kudan  
156435272015  นายอัมรินทร์ ดีสม  Mr. Amarin Deesom  
166435272016  นายอุดม โนรี  Mr. Udom Noree  
176435272017  นายวิศิวัฒน์ พรรณา  Mr. Wisiwat Panna