มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) 25/06 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435242001  ร้อยตำรวจเอกหญิงกิ่งแก้ว สำรวยรื่น  Pol.Capt. Kingkaew Samruayruen  
26435242002  นางสาวแก้วตา ศรบุญทอง  Miss Kaewta Sonboonthong  
36435242003  นางสาวจันจิรา จ่าแดง  Miss Janjira Jadang  
46435242004  นางสาวจินต์นิภา ตรีปัญญา  Miss Jinnipa Treepanya  
56435242005  นางสาวณิชารีย์ ขำเกิด  Miss Nicharee Khamkerd  
66435242006  นางธนิดา จันรีธนา  Mrs. Thanida Junreethana  
76435242007  นางสาวนิธิพร โนนทิง  Miss Nithiphorn Nonthing  
86435242008  นางสาวเพชราภรณ์ พิลึก  Miss Phetcharapron Philuek  
96435242009  นางสาววณัศนันท์ กันปล้อง  Miss Wanadsanan Kanplong  
106435242010  นางสาวเวธนี บำรุงผล  Miss Wathani Bamrungphon  
116435242011  นางอภินลดา แสนศรี  Mrs. Apinlada Sansri  
126435242012  นายธีรพงศ์ จันคง  Mr. Theerapong Junkong  
136435242013  นายพนัส โพธิ์เส็ง  Mr. Panus Poeseng  
146435242014  นางสาวชลธิชา จันทร์มณี  Miss Chonticha Janmanee  
156435242015  นางสาวภัทรวดี เล่าทรัพย์  Miss Pattrawdee Laosap