มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 25/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16435252001  นางสาวชุติกาญจน์ ศรีดี  Miss Chutikarn Sridee  
26435252002  นางสาวปานตะวัน สุนันตาวงค์  Miss Pantawan Sunantawong  
36435252003  นายกิตติทัต เพียสำบ้อ  Mr. Kittitat Praisombo  
46435252004  นายกิตติพงษ์ ทับทิมเขียว  Mr. Kittipong Tubtimkhiao  
56435252005  นายจารุกิตติ์ บานเช้า  Mr. Jarukit Banchao  
66435252006  นายเจษฎา แก้วกงพราน  Mr. Jetsada Kaewkongpran  
76435252007  นายฉัตรชัย ครุธหนู  Mr. Chatchai Khutnu  
86435252008  นายไชยพศ นุชรุ่งเรือง  Mr. Chaiyapot Nuchrungruang  
96435252009  นายณฐวัฒน์ ศิรวงษ์สุวรรณ  Mr. Nathawat Sirawongwan  
106435252010  นายณัฐพนธ์ พินิตตานนท์  Mr. Nattaphon Pinittanon  
116435252011  นายณัฐพล แสงประเสริฐ  Mr. Natthaphon Saengprasroed  
126435252012  นายณัฐวุฒิ ตาลป็อก  Mr. Nattawut Talpok  
136435252013  นายธนภัทร กลีบลำดวน  Mr. Thanapat Kliplamduan  
146435252014  นายเบญจพล จูเปีย  Mr. Benchaphon Chupia  
156435252015  นายพงษ์บดินทร์ ทองมูล  Mr. Pongbodin Thongmool  
166435252016  นายพัชรพล โพธิ์หิรัญ  Mr. Patcharapon Phohirun  
176435252017  นายมณฑลวัฒน์ ตรีสงฆ์  Mr. Montonwat Treesonk  
186435252018  นายรังสรรค์ โกกิจ  Mr. Rungsan Kokit  
196435252019  นายวราวุธ ต่ายคง  Mr. Warawut Taykong  
206435252020  นายวสุรัตน์ จรุ่งแก้ว  Mr. Wasurat Jarungkaew  
216435252021  นายศุภฤกษ์ คล้ายแก้ว  Mr. Supharoek Chaykaew  
226435252022  นายสุขสันต์ ถาวรศักดิ์  Mr. Suksan Tawanrasak  
236435252023  นายสุวิชัย ทับชุ่ม  Mr. Suwichai Tubchum  
246435252024  นายอดิศร เกื้อกูล  Mr. Adisorn Keakoon  
256435252025  นายอภินันท์ ฉวีจันทร์  Mr. Apinun Chaweechan  
266435252026  นายอภิวัฒน์ ทองทุม  Mr. Aphiwat Thongtoom  
276435252027  นางสาวรวีวัณย์ ประวรรณ  Miss Raweewan Prawan  
286435252028  นางสาวธิติญา นิ่มนวล  Miss Thitiya Nimnaul