มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 25/51 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16436116001  นางสาวกนกวรรณ พิรณฤทธิ์  Miss Kanokwan Phironrit  
26436116002  นางสาวกุลิสรา กลิ่นเกตุ  Miss Kulisara Klinket  
36436116003  นางสาวครองขวัญ เกตุพงษ์  Miss Krongkhuan Ketphong  
46436116004  นางสาวฐิติมา ภารังกูล  Miss Titima Pharungkool  
56436116005  นางสาวธมลวรรณ สังข์สุวรรณ  Miss Tamonwan Sangsuwan  
66436116006  นางสาวนันทกานต์ ก้อนทอง  Miss Nantakan Konthong  
76436116007  นางสาวเนรัญชลา บุญเมือง  Miss Naranchala Boonmueang  
86436116008  นางสาวพริมมธุรา สุขศิริบุญญาคมน์  Miss Pimmatura Suksiriboonyakhom  
96436116009  นางสาวพลอยชมพู เพ็ญสุภา  Miss Ploychomphu Phensupha  
106436116010  นางสาวภรณ์ชนก พุ่มอ่ำ  Miss Pornchanok Pumaum  
116436116011  นางสาวมนต์นภา บัวอินทร์  Miss Monnapa Buoin  
126436116012  นางสาวเมฆขลา นัยเนตร  Miss Mekkhala Naiyanet  
136436116013  นางสาวรมณียา อุ่นเต่า  Miss Rommaneeya Auntao  
146436116014  นางสาวรักกมล เดี่ยวสายชล  Miss Rakkamol Deawsaichol  
156436116015  นางสาวสรัลดา จันทะโก  Miss Sarunda Juntago  
166436116016  นางสาวสิริยากร วิรุฬน์ธนกิจ  Miss Siriyakorn Wirunthanakit  
176436116017  นางสาวสิริยานันท์ พูนแบน  Miss Siriyanan Phuenban  
186436116018  นางสาวสุลีวัลย์ เกิดผล  Miss Suleewan Kerdpol  
196436116019  นางสาวอรอนงค์ กำเงิน  Miss Onanong Kamngern  
206436116020  นางสาวอินทิรา เกษสุมา  Miss Intira Kessuma  
216436116021  นายคณดนตร์ วาทยกุล  Mr. Khanadontr Watayakun  
226436116022  นายคณัสนันท์ กันทอง  Mr. Kanutsanan Kanthong  
236436116023  นายณัฐชพงศ์ เทียบตา  Mr. Nutchapong Thiabta  
246436116024  นายณัฐวุฒิ สระทองอินทร์  Mr. Natthawut Srathongain  
256436116025  นายประกาศิต พรมสอน  Mr. Pakasit Phomsorn  
266436116026  นายพีระโรจน์ รพีนิพนธ์  Mr. Peerarot Rapeenipon  
276436116027  นายไมตรี โปร่งนุช  Mr. Maitree Prongnuch  
286436116028  นายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา  Mr. Worachet Srebuntao  
296436116029  นายศักดิ์ดา ภู่ยิ้ม  Mr. Sakda Phooyim  
306436116030  นายอภิรักษ์ ไทยพยัพ  Mr. Aphiluck Thaipayap