มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 25/52 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16436116031  นางสาวกรรณภัทร ตุลพงศ์  Miss Kannapatt Toolaphong  
26436116032  นางสาวกาญจนา ดีเพ็ชร์  Miss Kanjana Deepech  
36436116033  นางสาวจริยา บัวหลวง  Miss Chariya Bualuang  
46436116034  นางสาวณัฐวรรณ แจ่มใส  Miss Natthawan Jamsai  
56436116035  นางสาวณัฐวรา พุ่มเกตุ  Miss Natwara Phumket  
66436116036  นางสาวทัศนีวัลย์ อินทิรัก  Miss Thatsaneewan Inthirak  
76436116037  นางสาวนิศารัตน์ พิมเชื้อ  Miss Nisarat Pimcher  
86436116038  นางสาวปวีณา พุ่มไม้  Miss Panveena Pemmai  
96436116039  นางสาวปาณิสรา มูลประเสริฐ  Miss Panisara Moonprasert  
106436116040  นางสาวมณีนุช มีคำ  Miss Maneenuch Meekhum  
116436116041  นางสาวรัตนาวดี จันทร  Miss Rattanawadi Chantorn  
126436116042  นางสาวลภัสต์ริภา ภาคย์พระนาม  Miss Rapatripa Phakpranam  
136436116043  นางสาวลลิตา เรืองกรธนากูล  Miss Lalita Rueangkonthanakun  
146436116044  นางสาววรรณิภา จันทร์ศรี  Miss Wannipa Jansri  
156436116045  นางสาววิทิตา สีตะสุต  Miss Witita Seetasut  
166436116046  นางสาวศศิธร ยอดนุ่ม  Miss Sasitorn Yotnoom  
176436116047  นางสาวศุภักษร มั่นคง  Miss Supaksorn Mankhong  
186436116048  นางสาวสายธาร โพธิ์ทอง  Miss Saitarn Phothong  
196436116049  นางสาวสุจิรา ทาสุข  Miss Sujira Thasuk  
206436116050  นางสาวสุชาดา เพชรสารพรม  Miss Suchada Phetsaraprom  
216436116051  นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์แจ้ง  Miss Supaporn Janjaeng  
226436116052  นางสาวสุมาลี อินทุภูติ  Miss Sumalee Inthuphut  
236436116053  นางสาวอรวรรณ ขันตี  Miss Orawan Khuntee  
246436116054  นายไกรลาศ แนบเนียร  Mr. Kailat Naenian  
256436116055  นายธวัชร์ ม่วงวงษ์  Mr. Thawat Muangwong  
266436116056  นายนภดล จำไป  Mr. Napardon Champai  
276436116057  นายนิทัศน์ ท้วมวงษ์  Mr. Nithat Thuamwong  
286436116058  นายวรวิช หล้าจังของ  Mr. Worawich Lachangkhong  
296436116059  นายสาริศ กาญจนประเทศ  Mr. Sarit Kanjanapatad  
306436116060  นายอภิสิทธิ์ หัดไทยทระ  Mr. Apisit Hatthaithara