มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 25/53 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16436116061  นางสาวกัญญารัตน์ สังข์ท้วม  Miss Kanyarat Sangthuam  
26436116062  นางสาวกัลยดา ยอดวัน  Miss Kanyada Yotwan  
36436116063  นางสาวเกสิณี พอเณร  Miss Kasini Ponan  
46436116064  นางสาวชลิตา สอนจันทร์  Miss Chalita Sornjun  
56436116065  นางสาวณัฐวรา อินแนน  Miss Nutwara Innan  
66436116066  นางสาวนลพรรณ ขาวทรงธรรม  Miss Nonphan Khaosongtham  
76436116067  นางสาวนาถจรินทร์ สุวรรณเสน  Miss Natjarin Suwanasen  
86436116068  นางสาวเบญจพร น้อยเทียน  Miss Benjaporn Notihian  
96436116069  นางสาวพิชชาภรณ์ มูลเมือง  Miss Pichapronm Moonmueng  
106436116070  นางสาวพิไลวรรณ ปุ่นพันปี  Miss Pilaiwan Punpanpee  
116436116071  นางสาวภาพิต เหมือนรุ่ง  Miss Phaphit Muanrung  
126436116072  นางสาวภาวิณี จันทร์เทศ  Miss Pawinee Janthet  
136436116073  นางสาวมัลลิกา ขันคำนันต๊ะ  Miss Mallika Kankumnanta  
146436116074  นางสาวโยธากา วงษา  Miss Yothaka Wongsa  
156436116075  นางสาวรัชฎาพร สิงหเดช  Miss Ratchadaporn Singhadet  
166436116076  นางสาวรัชนก อยู่เลิศลบ  Miss Ratchanok Yoolertlob  
176436116077  นางสาววรลักษณ์ ทั่งอินทร์  Miss Woraluk Tung-In  
186436116078  นางสาวสุชาดา ชุมแสง  Miss Suchada Chumsang  
196436116079  นางสาวสุพรรณี หิรัญวัชรา  Miss Supannee Hiranwatchara  
206436116080  นางสาวสุพิชชา เกตุแจ่ม  Miss Supitcha Ketjaem  
216436116081  นายกฤษณชัย ทองรัตน์  Mr. Krissanachai Thongrat  
226436116082  นายกฤษดา อุ่นเมือง  Mr. Kritsada Aunmueang  
236436116083  นายครรชิต ทั่งจันทร์  Mr. Kunchit Thangchan  
246436116084  นายจัฎตุรนต์ อ่อนภูงา  Mr. Jadturon Onpunga  
256436116085  นายพงศ์ปณต ทักคุ้ม  Mr. Phongpanote Thakkhum  
266436116086  นายพรเทพ แร่นาค  Mr. Porntep Reanak  
276436116087  นายพันธ์ศักดิ์ ตาลเตี้ย  Mr. Pansak Tanteai  
286436116088  นายภูริชญ์ พูลละวาน  Mr. Purich Phullawan  
296436116089  นายวีระ ขัตติยะ  Mr. Weera Khattiya  
306436116090  นายเอกภพ กาศสมบูรณ์  Mr. Ekapob Gaatsomboun