มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 25/54 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16436116091  นางสาวจุตฑามาศ คุ้มวงษ์  Miss Chutthamad Khumwong  
26436116092  นางสาวชลธิชา สิทธิโชติ  Miss Chonthicha Sitthichote  
36436116093  นางสาวชัญญานุช ใจปัญญา  Miss Chanyanut Jaipanya  
46436116094  นางสาวฐิติมา ลีลาคุณากร  Miss Thitima Leelakunakorn  
56436116095  นางสาวณัฐกุลปิยา กองคำ  Miss Natkunpiya Kongkham  
66436116096  นางสาวดวงเดือน เดชะผล  Miss Duangduean Dachaphon  
76436116097  นางสาวทิพวรรณ พัวเฮง  Miss Tippawan Phouheng  
86436116098  นางสาวเนตรชนก เพ็งสว่าง  Miss Nedchanok Pengsawang  
96436116099  นางสาวบุญธิดา แซ่จัน  Miss Boonthida Saejan  
106436116100  นางสาวพัชริดา แก่นเกตุ  Miss Patcharida Kaenket  
116436116101  นางสาวยุพิน สุนทอง  Miss Yuphin Sunthong  
126436116102  นางสาวฤทัยรัตน์ ทิมมี  Miss Ruthairat Thimme  
136436116103  นางสาววรรษมน คร้ามสมอ  Miss Watsamon Kramsamor  
146436116104  นางสาวสุชาดา บริรัตน์  Miss Suchada Borirat  
156436116105  นางสาวสุภัสสร แจ้งอ่วม  Miss Supassorn Jaengoum  
166436116106  นางสาวสุภาพร คงสังข์  Miss Supapron Khongsang  
176436116107  นางสาวอนันตญา เลือกหา  Miss Anantaya Luakeha  
186436116108  นางสาวอภิญญา ลุงคะ  Miss Apinya Lungka  
196436116109  นางสาวอรพรรณ อ่ำพรม  Miss Orapan Umprom  
206436116110  นางสาวอาภัสรา ทัศนมาศ  Miss Apatsara Thassanamas  
216436116111  นางสาวอารีรัตน์ รามสูต  Miss Areerat Ramasute  
226436116112  นายจิรนนท์ แก้วมาลัยทิพย์  Mr. Jiranon Kaeomalaithip  
236436116113  นายเฉลิมชัย ยิ้มแย้ม  Mr. Chaloemchai Yimyeam  
246436116114  นายฐนฎล ประเสริฐดี  Mr. Thanadon Prasertdee  
256436116115  นายธนะวุฒิ พรมทับ  Mr. Tanawut Promtab  
266436116116  นายธิติวุฒิ อินทร์ขำ  Mr. Thitiwut Inkham  
276436116117  นายเนตรตะวัน เทียนบุตร  Mr. Natetawan Teanboot  
286436116118  นายปัณณวัฒน์ เจียรใจรักษ์  Mr. Pannawat Chianchairak  
296436116119  นายยุทธนา อุดทา  Mr. Yuttana Outta  
306436116120  นายศรายุทธ ม่วงประเสริฐ  Mr. Sarayut Maungpraserd