มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16467101001  นางสาวกนกเรขา ชีนาวุธ  Miss Kanokrekha Cheenawut  
26467101002  นางสาวธมนวรรณ คำจริง  Miss Thamonwan Khamjing  
36467101003  นางสาวนันทิยา รอดเทศ  Miss Nantiya Rodted  
46467101004  นางสาวนิศามณี พงพันธ์  Miss Nisamanee Phongphan  
56467101005  นางสาวเพ็ญพิชชา ขำเขียว  Miss Penpidcha Khamkiaw  
66467101006  นางสาวเยาวลักษณ์ เกิดช้ำ  Miss Yaowalak Keodcham  
76467101007  นางสาววิภาวี พูลทวี  Miss Wipawee Pooltawee  
86467101008  นางสาวศรีประภา ฮองต้น  Miss Sriprapa Hongton  
96467101009  นางสาวสินาภรณ์ บุญเลิศฤทธิ์  Miss Sinaporn Boonlertrit  
106467101010  นางสาวสุภัสสรา เทียมแก้ว  Miss Supassara Thiamkaew  
116467101011  นางหนึ่งฤทัย มากก้อน  Mrs. Nuengruethai Makkon  
126467101012  นายเกริกฤทธิ์ จันรุน  Mr. Krerkrit Chanroon  
136467101013  นายนพัฒกรณ์ พรมอ่อน  Mr. Napattakorn Prom-On  
146467101014  นายวรุฒ พวงพันธ์  Mr. Warut Phuangphan  
156467101030  นายวัชร กล่อมเสียง  Mr. Wachara Klomsieng