มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16467101015  นางกันต์ฤทัย งานวิชา  Mrs. Kunruthai Nganwicha  
26467101016  นางสาวนาขวัญ สุรนันท์  Miss Nakwan Suranun  
36467101017  นางสาวพัชริดา บัวสิงห์  Miss Patcharida Bausing  
46467101018  นางสาวภักดิ์ธิดา วงค์สวัสดิ์  Miss Pakthida Wongsawat  
56467101019  นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี  Miss Yupared Nonsri  
66467101020  นางสาววิภาวี ภูมิประเทศ  Miss Wiparwee Pummipratet  
76467101021  นางสาวศุภิสรา คุณาวิวัฒน์  Miss Suphisara Kunawiwat  
86467101022  นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโต  Miss Arunrat Chayanto  
96467101023  นายกนต์ธร จูจันทร์  Mr. Khonthon Chuchan  
106467101024  นายชเนศร์ ศรีวิชัย  Mr. Chaned Sriwichai  
116467101025  นายธัชชัย ตาลตา  Mr. Tachchai Talta  
126467101026  นายธีรรุจน์ เมืองเหลือ  Mr. Theerarut Muanglua  
136467101027  นายบรรณวิทย์ กึดก้อง  Mr. Bannawit Kudkong  
146467101028  นายภิญโญ บัวภา  Mr. Pinyo Buapa  
156467101029  นายอภินันท์ โพธิ์กันทา  Mr. Aphinan Phokanta