มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16467121001  นางสาววรรณนิภา มะณีธรรม  Miss Wannipa Maneetham  
26467121002  นางสาวสุดารัตน์ นวนวิใจ  Miss Sudarat Nuanwijai  
36467121003  นายเจนณรงค์ ศรีทิพย์  Mr. Jannarong Srithip  
46467121004  นายธนากร เหลืองสราญกุล  Mr. Thanakon Leungsarangun  
56467121005  นางสาวณัฐธญา เขียวอุบล  Miss Nattaya Kaewubol  
66467121006  นางสาวปวิตรา อรุณเขต  Miss Pawittra Aronkaet  
76467121007  นางสาวสุจิตรา อิ่มกระจ่าง  Miss Sujittra Uimkrajang  
86467121008  นายนัฐพล ปานอยู่  Mr. Natthphol Panyoo  
96467121009  นายกฤษณะ บัวขาว  Mr. Kritsana Buakhao