มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Educational Research and Evaluation) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16467124001  นางสาวภาวิดา มหาวงศ์  Miss Pavida Mahawong  
26467124002  นางสาวชนิสรา วิทยารมย์  Miss Chanisara Vittayarom  
36467124003  นางสาวลินดา สีสง  Miss Linda Seesang  
46467124004  นางสาวอณันริกา เนียมแก้ว  Miss Ananrika Naemkaew  
56467124005  นายการุณ อุปโภค  Mr. Karun Ouppok