มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16467208001  นางสาวรัตนาภรณ์ ปานทุ่ง  Miss Rattanaphon Panthung  
26467208002  นายรามณรงค์ สีบุตรา  Mr. Ramnarong Sibuttra  
36467208003  นายวิทวัฒน์ ยินดี  Mr. Withawat Yindee  
46467208004  นางสาวณัฐกานต์ มธุพจน์  Miss Nattakan Matupoj  
56467208005  นางสาวรุ่งอรุณ ช้างบุญ  Miss Rungarun Changbun  
66467208006  นางสาวพิมพ์ประภา อ่อนมิ่ง  Miss Pimprapa Onming