มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บริหารธุรกิจ (Business Administration) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16467623001  นางสาวกนกวรรณ แก้วแกม  Miss Kanokwan Kaewkam  
26467623002  นางสาวจีรวรรณ สุทธการ  Miss Jeerawan Suthakarn  
36467623003  นางสาวจุฬาพัฒน์ สิ่วหงวน  Miss Juraput Siwnguan  
46467623004  นางสาวญานิศา สุวรรณหงษ์  Miss Yanisa Suwannahong  
56467623005  นางบุญศิริ สุทธิกาญจน์กุล  Mrs. Boonsiri Sutthikankul  
66467623006  นางเบญจมาศ วงศ์พุฒิ  Mrs. Benjamas Wongput  
76467623007  นางสาวละดาวัลย์ จันทโชติ  Miss Ladawan Chanthachot  
86467623008  นางสาวลัดดา อินต๊ะใจ  Miss Ludda Intajai  
96467623009  นางสุรัตนา ศรีจันทร์กิจ  Mrs. Surattana Srichankit  
106467623010  นางสาวอธัญธิณัฐ โพธิ์ทอง  Miss Atantinat Phothong  
116467623011  นางสาวอภิญญา สุขเย็น  Miss Apinya Sookyen  
126467623012  นางสาวอัยการ บัวเทศ  Miss Aiyakarn Buated  
136467623013  นายเผด็จ จำนงค์  Mr. Phadet Jumnong  
146467623014  นายอิศรุต คุณประสาท  Mr. Itsarut Khunprasat  
156467623019  นางสาวถมทอง เผือกอ่อน  Miss Thomthong Phueakoon