มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บริหารธุรกิจ (Business Administration) แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16467623015  นางสาวนวพร ศรีวังคำ  Miss Nawaporn Sreewangkam  
26467623016  นางสาวปุณยาพร เชื้อจีน  Miss Punyapron Chaujeen  
36467623017  นางสาวพิชชากร เสริมสุข  Miss Pitchakorn Sermsuk  
46467623018  นายศุภวุฒิ กุลวิศว  Mr. Supavut Kunwisawa  
56467623020  นางปรัชญาณี ศรีจอมขวัญ  Mrs. Prashyanee Srichomkwan  
66467623021  นางสาวเปมิกา บัวทองจันทร์  Miss Pemika Buathongchan  
76467623022  นายเจตน์ เลิศจรูญวิทย์  Mr. Jade Lerdjaloonwit