มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16467422001  นางสาวชิดชนก ชัยวัฒน์ตระกูล  Miss Chidchanog Chaiwattakul  
26467422002  นางสาวนฤมล กุมภาพันธ์  Miss Narumon Kumpapan  
36467422003  นายวัชรพล อรุณรัตน์  Mr. Watcharpon Arunrat  
46467422004  นายศักดิ์ดา เอี่ยมชัย  Mr. Sakda Iamchai  
56467422005  สิบเอกอนุวัฒน์ ชมภูปัญญา  Sgt. Anuwat Chompoopanya