มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16467422006  นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู  Miss Kanokkan Khamboonchoo  
26467422007  นางสาวฐิตาภา จันทโรจน์  Miss Thitapha Jantharote  
36467422008  นางสาวณัฐชยา ศรีจอมขวัญ  Miss Natcharya Srichomkwan  
46467422009  นางสาวประอรรัตน์ รอดบำรุงโชติสิน  Miss Praonrat Rodbumrungchotsin  
56467422010  นางปรางทิพย์ กระตุฤกษ์  Mrs. Prangthip Kraturoek  
66467422011  นางปาริชาติ ละดาไส  Mrs. Parichat Ladasai  
76467422012  นางสาวพลอยชมพู ทับเอม  Miss Phloichomphu Tabem  
86467422013  นางสาวมณีนุช จุ้ยเอี่ยม  Miss Maneenuch Juiiam  
96467422014  นางศรสวรรค์ ราบบำเพิง  Mrs. Sornsawan Rabbamperng  
106467422015  นางสาวศิรประภา รอดแก้ว  Miss Siraprapa Rodkaew  
116467422016  นางสาวศุภวรรณ คงเสมา  Miss Suphawan Kongsema  
126467422018  นางสาวสุธินี บุญยงค์  Miss Suthinee Boonyong  
136467422019  นางสาวไอรดา โตเทศ  Miss Irada Totest  
146467422020  นายจิรเมธ จันทโชติ  Mr. Jiramet Janthachot  
156467422021  นายจิรัฏฐภัทร ทราฤทธิ์  Mr. Chiratthaphat Thararit  
166467422022  นายณัฐภาคย์ ดอกไม้  Mr. Nattaphak Dokmai  
176467422023  ว่าที่ร้อยตรีธีรพล เขียวเหลือง  Acting Sub Lt. Teerapol Khiawlueng  
186467422024  นายนพพล อินทรีย์  Mr. Nopphon Insee  
196467422025  นายปราโมทย์ ลีสินลา  Mr. Pramote Leesinla  
206467422026  พันจ่าอากาศเอกไพฑูรย์ สนสาย  FS1 Paitoon Sonsai  
216467422027  สิบเอกรัฐภูมิ มีศิริ  Sgt. Rattapoom Meesiri  
226467422028  นายวราวุฒิ บานเย็นงาม  Mr. Warawut Banyen-Ngam  
236467422029  นายภณธศร ปุ๊ดหน่อย  Mr. Phonthasorn Pudnoi  
246467422030  นายสุทธิเดช โคกน้อย  Mr. Suttidet Koknoi  
256467422031  นายสุรพงษ์ ปราบปราม  Mr. Suraphong Prabpram  
266467422032  นายอดิศักดิ์ โสขุมา  Mr. Adisak Sokuma  
276467422033  นางกิติยรัตน์ จันทร์หอม  Mrs. Kitiyarat Chunchon  
286467422034  นางสาวณัฎฐณิชา คุ้มยิ้ม  Miss Nattanicha Khumyim  
296467422035  นางนภัสนันท์ บุญจุ้ย  Mrs. Naphatsanan Boonjuy  
306467422036  นางสาวปาณิสรา นาเลิศ  Miss Panisara Nalert  
316467422037  นางสาววราภรณ์ ผ่องอ่วย  Miss Warapron Phongoui  
326467422038  นางสาวสุรีย์พร สลับสี  Miss Sureeporn Salapsri  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336467422039  นางสาวอารีรัตน์ แก่นลืม  Miss Areerath Kanluem  
346467422040  ร้อยตรีณภัทร พ้นภัย  Lt. Napaht Phonphai  
356467422041  นายวีรวัฒน์ วรสิริวัฒนนนท์  Mr. Weerawat Worasiriwatthananon  
366467422042  นายศุภฤกษ์ ริมใหม่  Mr. Suparlerk Rimmai  
376467422043  พันตำรวจตรีนครินทร์ จันทรมณี  Pol.Maj. Nakarin Jantaramanee  
386467422044  ร้อยตำรวจโทจิรกร เจียมสกุล  Pol.Lt. Jirakorn Jeamsakul  
396467422045  นายกล้าณรงค์ แสนพะเยาว์  Mr. Klanarong Sanpayao