มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16469105001  นางประทีป สุทัศน์  Mrs. Prateep Suthat  
26469105002  นางสาวลัดดาวัลย์ สำราญ  Miss Laddawan Sumran  
36469105003  นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ  Mr. Nuttapong Intape