มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Educational Research and Evaluation) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16469124001  นางสาวนริศรา แสงจันทร์  Miss Narissara Sangjan  
26469124002  นางสาวปณณภา วรชนานันท์  Miss Pananapa Warachananan  
36469124003  นางปาริฉัตร ผูกจิตร  Mrs. Parichat Phukjit  
46469124004  นายกล้าหาญ พิมพ์ศรี  Mr. Klahan Pimsri  
56469124005  นายศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด  Mr. Saksit Chuenchomnakjad