มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16469422001  นางสาวศศิวิมล คำเมือง  Miss Sasiwimon Kummuang  
26469422002  นางสาวสระเกตุ ปานเถื่อน  Miss Saket Panthaun  
36469422003  พระมหาชีวิน พุทธา  Phramaha Ceevin Puttha  
46469422004  นายธีรดนย์ คงสิทธิ์รัตนตระกูล  Mr. Teeradon Khongsitrattanatakun  
56469422005  นายเผ่าพันธุ์ ดอกมะลิป่า  Mr. Paophan Dokmalipa  
66469422006  นายสยาม เจติยานนท์  Mr. Siam Jatiyanont  
76469422007  นายอภินันท์กิตติ์ ด่านเจริญกิจกุล  Mr. Aphinankit Danchaloenkijkul  
86469422008  นางสาวพนาวัน เปรมศรี  Miss Panawan Premsri  
96469422009  นางสาววรรณวิภา ไตลังคะ  Miss Wanwipha Tailangkha  
106469422010  นางสาววาธิณี วงศาโรจน์  Miss Watinee Wongsaros  
116469422011  นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์  Miss Siriluk Wongprasit  
126469422012  นางสุกัลยา ประจิตร  Mrs. Sukunya Prajit  
136469422013  นายดำรงค์ ทองศรี  Mr. Dumrong Thongsri  
146469422014  นายพงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ  Mr. Pongpat Wattanapongsiri  
156469422015  นายมานิตย์ ศรีไพร  Mr. Manit Sriprai  
166469422016  นายวิชิด ประภาษา  Mr. Wichit Prapasa  
176469422017  นายอนุพันธ์ เรืองพรวิสุทธิ์  Mr. Anupan Ruangpornwisut  
186469422018  นายอนุวัฒน์ ทองแสง  Mr. Anuwat Tongsaeng  
196469422019  นายอุดม หมีเทศ  Mr. Udom Meethet  
206469422020  นางสาวปุณณดา ทรงอิทธิสุข  Miss Punnada Songitthisuk  
216469422021  นายทนง มั้นนุช  Mr. Tanong Mannuch  
226469422022  นางสาวกรรณิการ์ ไกรกิจราษฎร์  Miss Kannika Kraikitrat  
236469422023  นายวันชัย บุษบา  Mr. Wanchai Boosaba  
246469422024  จ่าเอกกิตติพล บัวทะลา  PO1 Kittipol Buathala