มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บริหารธุรกิจ (Business Administration) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16469623001  นางสาวนันทกานต์ ศรีปลั่ง  Miss Nuntakan Sriplang  
26469623002  นางสาวปุณฑริกา สุคนธสิงห์  Miss Puntarika Sukonthasing  
36469623003  นางสาวพิมพ์พร เกษดี  Miss Pimporn Kesdee  
46469623004  นางสาวอมรวรรณ ตรีเนตร  Miss Amonwan Thrinatar  
56469623005  นายชัชากร คัชมาตย์  Mr. Chatchakorn Katchamat  
66469623006  นายพรพิพัฒน์ เนียมสกุล  Mr. Pornpipat Neamsakun  
76469623007  นายธนัชพร หาได้  Mr. Tanatporn Hadai  
86469623008  นายศรายุทธ คชพงศ์  Mr. Sarayut Kotchapong  
96469623010  นางพรรษพร เครือวงษ์  Mrs. Punsaporn Cruawong  
106469623011  นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู  Miss Nonglak Jiwju  
116469623012  ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์  Acting Sub Lt. Tippawan Siboonnun