มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812207003
นางสาวจุฑามาศ บัวบานเเย้ม

5812207004
นางสาวณัฐมนต์ ต่ายตามบุญ

5812207007
นางสาวประภาศิริ เข็มทอง

5812207009
นางสาวมณีวรรณ กองโกย

5812207016
นายกฤษดา เทียนมั่น

5812207024
นายพิทักษ์ เขียวแก้ว