มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812211001
นางสาวกนกวรรณ วงษ์สุข

5812211009
นางสาวศิริลักษณ์ บัวเผื่อน

5812211015
นางสาวอุสนา สะปิอิง