มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812213035
นางสาวขนิษฐา ปัตตะแวว

5812213038
นางสาวชนันภรณ์ บุญนาก

5812213047
นางสาวประกายแก้ว วันเพ็ง

5812213060
นายภรศิษฐ สวัสดิ์รักษา