มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812231002
นางสาวณิชกานต์ มากมี

5812231003
นางสาวปัทมพร สมรูป

5812231004
นางสาวปิยนันทิชา บุญญานนท์สิริกุล

5812231008
นางสาวสุภาพร นุภาพ

5812231013
นายณัฐกุล สุวรรณพูล

5812231017
นายนัฐพล เปลี่ยนสี

5812231018
นายนันทวัฒน์ แสนสบาย

5812231022
นายพีรพัฒน์ ทองบุญรอด

5812231026
นายวิศิษฐ กล่องสูงเนิน

5812231029
นายสายชล โกจินอก