มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812231032
นางสาวจรรยา อันดับ

5812231033
นางสาวจิตรโสภิณ ทัศนสุวรรณ

5812231035
นางสาวทักษพร โสมาศรี

5812231036
นางสาวพรรษา จันทร์กลิ่น

5812231038
นางสาวสุมนา หริ่งกัน

5812231039
นางสาวหทัยกาญจน์ สมใจ

5812231041
นายคมสัน แก้ววิจิตร

5812231044
นายชินวัตร สีอ่อน

5812231045
นายณัฐพล จิ๋วปัญญา

5812231047
นายปริญญา ดาก้อน

5812231050
นายภานุพงศ์ พรมใจ

5812231051
นายภานุพงศ์ สุดารัตน์

5812231061
นางสาวสุพิชชา ตั้งกิจลดาวัลย์