มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812201002
นางสาวกุลธิดา จันทร์วัง

5812201005
นางสาวฐาปนี สีนวล

5812201020
นายพิทักษ์ เข็มครุธ

5812201022
นายภาคภูมิ ภูธร

5812201023
นายรชต ศรีจันทร์

5812201024
นายศิวกร คงเจริญ

5812201025
นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์

5812201027
นายประวุฒิ จันทร์เชื้อ