มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812234014
นางสาวปณัฐดา มิ่งเทศ

5812234017
นางสาวพัชรา กองอ่อนศรี

5812234022
นางสาวรุ่งทิวา หารสุด

5812234035
นางสาวอัจฉราภรณ์ ต่อมยิ้ม