มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812215001
นางสาวกัญจนา อู่โภคิน

5812215008
นายกฤษณะ ไร่พุทธา

5812215009
นายจักรกฤษณ์ ห้อยสุข

5812215010
นายณัฐวุฒิ เนื้อไม้

5812215014
นายวีรพงษ์ บัวเผื่อน

5812215018
นายดำรงค์ศักดิ์ บำรุงคีรี