มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812419003
นางสาวกนกวรรณ สิทธิเขตการ

5812419004
นางสาวกมลวรรณ งามทวี

5812419011
นางสาวจิตติมา จันทร์รอด

5812419048
นายชุติเดช ม่วงเฟื่อง