มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812419062
นางสาวกัญชลิกา พุ่มพวง

5812419068
นางสาวจีรภา พลเรือง

5812419091
นางสาววรัมพร บรรทัดทอง

5812419092
นางสาววันทิชา เชื้อกุณะ

5812419095
นางสาวสโรชา แสนธิ

5812419097
นางสาวสุกานดา สีหล้า

5812419111
นายณัฐวุฒิ จันดาหาร

5812419117
นายภูมิธนพัต ศิวเวทพิกุลโชติ

5812419121
นายพชรพล รอดแก้ว