มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812420001
นางสาวกนกวรรณ ผูกพรม

5812420010
นางสาวณัฐสิมา แจ่มทุ่ง

5812420020
นางสาวนภาภรณ์ พุ่มฝาง

5812420051
นายศุภวิชญ์ พูลหน่าย

5812420052
นายสุทัศน์ มุกดาอ่อน