มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812417017
นางสาวเนริญา หมื่นส่ง

5812417026
นางสาววิมพ์วิภา สักลอ

5812417033
นางสาวสุฑาทิพย์ จันสน

5812417039
นางสาวอภิษวนันท์ คำยอด

5812417044
นายนพดล อานพรม