มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812208052
นางสาวชาลิสา ก้อนทอง

5812208065
นางสาวพัชรัตน์หทัย ไกรกิจราษฎร์

5812208074
นางสาววิราวรรณ คงเกษม

5812208084
นายณรงค์ศักดิ์ กองกันภัย

5812208087
นายประณพ ตาเกี๋ยง