มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812407009
นางสาวชนาพร ศรีนาค

5812407018
นางสาวกานต์รวี แดงใจ

5812407034
นางสาวสุภาวดี นามอรรถโอภาส

5812407044
นายณัฐพล โพธิ์แดน

5812407060
นายวัณณุวรรธน์ เรืองศิริ

5812407063
นายสันติชัย บำเพ็ญ

5812407064
นายสุชาติ จินตนาวุฒิ

5812407204
นางสาวมุธิตา เพ็ญศรี