มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812407080
นางสาวนภัสกร รังษิมาศ

5812407092
นางสาวศิริรักษ์ ผลลิ้มสุขสันติ

5812407116
นายนรากร มุ่งรวมกลาง

5812407122
นายพัชรพล สนอ่อง

5812407124
นายมณเฑียร อโหสิ

5812407132
นายอภิรักษ์ นาคเอม