มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812407143
นางสาวชนิดาภา ลอยเวหา

5812407154
นางสาวพุทธรักษ์ พรมสอน

5812407164
นางสาวศิริลักษณ์ จ๊อกถึง

5812407168
นางสาวสุริญญา คำแสง

5812407174
นายเกรียงไกร ชูทอง

5812407189
นายบวรนันท์ รัศมี

5812407193
นายสมเจตน์ บุญเลื่อน

5812407195
นายสราวุฒิ หอมนาน

5812407198
นายอนุชิต จันทร์ตรี

5812407200
นางสาวอลิสา ยาท้วม

5812407206
นายณัฐสิทธิ์ สนศิริ