มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812418026
นางสาวรวินท์นิภา ตุ่นเงิน

5812418036
นางสาวสมศิริ ปั้นเพ็ง

5812418044
นางสาวอริษา คลองเคียน