มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812416008
นางสาวจันทิมา ชมชิด

5812416011
นางสาวจีระนันท์ ไชยนอก

5812416021
นางสาวธารีรัตน์ ทองคำ

5812416037
นางสาวศิริรัตน์ แซ่หยาง

5812416046
นางสาวสุพรรษา บัวแก้ว

5812416047
นางสาวสุภัค มาติวงษ์