มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812415001
นางสาวชัญญาภัค จีนใจตรง

5812415004
นางสาวกิตติยาภรณ์ จันอินทร์

5812415009
นางสาวดวงกมล เซี้ยงแขก

5812415017
นางสาวปราณปริยา บางหลวง