มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812607002
นางสาวกาญจนา เทียมราช

5812607010
นางสาวธันธิชา วันเย็น

5812607011
นางสาวนภัสกร จันทร์เพ็ง

5812607023
นางสาวอรุณรัตน์ ตรีกูล