มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812607035
นางสาวเจนจิรา ช้างคุ้ม

5812607054
นายกิตติพันธ์ แก้วสีนาถ

5812607057
นายดนุวัชร ทับทองดี

5812607059
นายศุภรงค์ มิ่งรอด

5812607060
นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์