มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812244006
นางสาวณัฐกานต์ ทองดี

5812244011
นางสาวนฤมล จีนภักดี

5812244027
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์แก้ว

5812244047
นายปฏิพัทธ์ จาดอินทร์

5812244058
นายรชฏ รัตนอุทัยกูล

5812244062
นายวิทวัส หนูมาก

5812244063
นายวินิจ เพชรดี