มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812412010
นางสาวนฤมล สุทธิสาร

5812412024
นางสาวหทัยชนก ยืนยง

5812412027
นายจตุพักตร์ ราศรี

5812412029
นายจิรายุ ฤทธิศักดิ์

5812412032
นายณัฐพล อักขละจันทร์

5812412041
นายรัฐธรรมนูญ วงษา

5812412043
นายวีรภัทร ศรีบุญเรือง