มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812412053
นางสาวจริยา จันตรี

5812412056
นางสาวทักษพร ภูมิศรีศักดิ์

5812412064
นางสาวพิมพิลัย พันชูกลาง

5812412069
นางสาวสวรส เศรษฐสุข

5812412078
นายชิดชนน์ กรินทนาคะ

5812412082
นายนฤเบศ มาลาศรี

5812412088
นายระพีพัฒน์ บุญเกิด

5812412092
นายสมรักษ์ โนแก้ว

5812412095
นายอิทธิฎิ ทองกลิ่น