มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812412106
นางสาวเบญจรัตน์ มีมุข

5812412111
นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษี

5812412120
นางสาวอุมาพร นาคเกตุ

5812412132
นายวงศธร ศรีลอง

5812412141
นายอิสม์เรศ ประสงค์ศักดิ์

5812412142
นายเอกภพ ภักดีมี