มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812411006
นายกันตพงศ์ บุตรเพชร

5812411008
นายจตุภพ หอมจันทร์

5812411018
นายณัฐวุฒิ สงวนศักดิ์

5812411019
นายทองนที มีชำนาญ

5812411021
นายนราวิชญ์ สาตุ่น

5812411023
นายนิสันต์ จันทะคุณ

5812411035
นายสิทธิพงษ์ อ่อนวรรณะ

5812411038
นายอัครวินทร์ วรรณะศิลปิน

5812411039
นายอัมรินทร์ เรืองแหวว

5812411041
นายปรีชา พ่วงพี

5812411044
นายไตรภพ จินะปิน

5812411045
นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญ