มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812603004
นางสาวชลิตา วังเสนา

5812603006
นางสาวดลยา เมรเกษม

5812603022
นางสาวพิมพ์วิภา สุขนิ่ม

5812603024
นางสาวภัทราภรณ์ ทองม่วง

5812603027
นางสาวรัชนี แซ่ลี้

5812603060
นายรัชชานนท์ ลักษณ์เลิศพร