มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812603086
นางสาวดวงพร น้ำไคร

5812603134
นายเอกรักษ์ เสาแบน

5812603135
นางสาวพัชรินทร์ เลิศพานิชย์

5812603144
นางสาวสุนันทา ถาวรวงค์