มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812606001
นางสาวกชกร คำโสภา

5812606033
นางสาวสุภาวดี ชวัญหยุด

5812606047
นายทัศนัย สุขประเสริฐ

5812606051
นายพงศ์พล สุวรรณ

5812606066
นายอิทธิศักดิ์ ปานนุ่น