มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812606071
นางสาวขนิษฐา มีแสง

5812606073
นางสาวจารุภา บุญชู

5812606076
นางสาวชัญญารัตน์ พาที

5812606077
นางสาวณัฐฐาพร ท้วมแก้ว

5812606085
นางสาวปิยะธิดา ฝั้นวงศ์

5812606087
นางสาวพรพิมล เดชอุ่ม

5812606097
นางสาววรรณนิภา คชฤกษ์

5812606105
นายกษิณ สันตพงศ์

5812606107
นายจักษ์กฤษณ์ วรรณภิรมย์

5812606109
นายทศพล ท้วมเพ็ง

5812606122
นายวุฒิชัย พัดจันทร์หอม

5812606126
นายสรวิศ ทองสัมฤทธิ์

5812606129
นายสิรดนัย คงเรือง